مدرس: دکتر مجید محمودی مظفر

محل برگزاری کارگاه:سازمان جهانگردی

شرکت کنندگان: معاونین ، مدیران ، کارکنان

 

^