اولین و تنها مرکز مشاوره روانشناسی و مشاوره  دارای ایزو URSدر ایران

 مرکز مشاوره راه فردا ، اولین و تنها مرکز مشاوره روانشناسی و مشاوره در ایران  است که از شرکت "یو-آر-اس" انکلستان ، ایزو 1015 را در زمینه آموزش های روانشناسی و انجام رواندرمانیهای مربوطه دریافت نموده است. به همین دلیل به  کلیه دانش پذیران شرکت کننده در کارگاههای آموزشی که در این مرکز برگزار میشوند، مدرک بین المللی شرکت URS بطور مستقیم اهدا میگردد.

^