نیاز های ده گانه ی افراد نوروتیک

این ده نوع نیاز را کارن هورنای مطرح کرد,در واقع فقط به افراد نوروتیک محدود نیست افراد سالم هم شامل می شوند اما افراد نوروتیک به طور افراطی تشنه ی محبت اند و می خواهند نیازهایشان به صورت غیر واقع بینانه برطرف شود :

نیازهای ده گانه عبارتند از :

Affection & approval

مهربانی و تایید

همه ی افراد به محبت نیازمندند اما نوروتیک ها ممکن است در همه جا و همه شرایط محبت طلب کنند و اگر کسی از آنها خوشش نیاید مضطرب و هراسان شوند.

Desire for a partner

میل به داشتن یک شریک در زندگی.

این یک آرزوی غیر رایج نیست اما نوروتیک ها می خواهند کنترل زندگی شریکشان را در دست بگیرند و همه ی مشکلاتش را خودشان حل کنند.

Restricting life to narrow borders

محدود کردن زندگی به مرزهای باریک.

نوروتیک ها ممکن است احساس کنند فادر به مقابله با پیچیدگی های زندگی نیستند و ممکن است تلاش کنند تا موضوعات را بیش از حد ساده کنند.

Desire for power or control over others

قدرت خواهی یا تلاش برای کنترل دیگران.

افراد نوروتیک نیاز مبرم دارند که همه چیز را کنترل ککند و برای تسلط داشتن بر دیگران تلاش بیاری می کنند.

Social recognition

تاییدیه ی دیگران و پاس داشت اجتماعی.

همه علاقه دارند که مورد تایید بقیه قرار گیرند اما در نوروتیک ها این احساس خیلی زیاد است حتی در حدی که ممکن است اگر فکر کنند محبوب دیگران نیستند دچار اضطراب شوند.

Exploitation of others

بهره کشی از دیگران.

بعضی افراد نوروتیک ممکن است فکر کنند بعضی افراد را خداوند برای بهره کشی آفریده و این استثمار آنها کار درستی است.

Personal admiration from others

ستایش شخصی از سوی دیگران.

این میل در افراد نوروتیک به صورت غیر منطقی است, به طوری که ممکن است دائم گوشزد کنند که قابل ستایش است, و به طور دایم از صفات خوب خود تعریف می کنند چه واقعی چه خیالی.

Personal achievement

موفقیت شخصی.

تلاش برای دستیابی به موفقیت موضوعی مثبت است اما در افراد نوروتیک ممکن است افراطی باشد زیرا ممکن است احساس کنند در هر کاری بهترینند و برای اینکه دوم نباشند موفقیت بقیه را بی ارزش بدانند.

Self-sufficiency and independence

خودکفایی و استقلال.

این افراد ممکن است از نزدیک بودن به دیگران اجتناب کنند به این دلیل که متکی بودن به دیگران را نوعی ضعف می دانند.

Perfection

کمال.

بسیاری از انسانها در بعضی کارها کمال گرا هستند اما افراد نوروتیک به حدی کمال گرا هستند که ممکن قادر نباشند اشتباهات خود را بپذیرند یا ممکن است نقص های خود را پنهان کنند.

^